அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிறைவேற்றுக் குழு

 

கௌரவ தலைவர்

 • அஷ்-ஷைக் முப்தி எம்.ஐ.எம் றிஸ்வி

கௌரவ பிரதித் தலைவர்

 • அஷ்-ஷைக் ஏ.சீ.எம் அகார் முஹம்மத்

கௌரவ செயலாளர்

 • அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.ஏ முபாறக்

கௌரவ பொருளாளர்

 • அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் கலீல்      

கௌரவ உப தலைவர்கள்

 • அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன்
 • அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் றிழா
 • அஷ்-ஷைக் எம்.ஜே.அப்துல் காலிக்
 • அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் ஹாஷிம்
 • அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச் ஆதம்பாவா

கௌரவ உப செயலாளர்கள்

 • அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.எம் முர்ஷித்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம் தாஸிம்

கௌரவ உப பொருளாளர்

 • அஷ்-ஷைக் ஏ. எம். எம் அனஸ்

கௌரவ நிறைவேற்றுக் கழு உறுப்பினர்கள்

 • அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம். இல்யாஸ்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.எப்.எம். பாஸில்
 • அஷ்-ஷைக் கே.எம். அப்துல் முக்ஸித்
 • அஷ்-ஷைக் அர்கம் நூறாரமித்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.எம். ஹஸன் பரீத்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம். யூஸுப்
 • அஷ்-ஷைக் ஏ.ஸி.எம் பாழில்
 • அஷ்-ஷைக் எஸ்.எல். நவ்பர்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.கே. அப்துர் ரஹ்மான்
 • அஷ்-ஷைக் எஸ்.ஏ.எம் ஜஃபர்
 • அஷ்-ஷைக் அப்துல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம்
 • அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர். அப்துர் ரஹ்மான்
 • அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம். புர்ஹான்