அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிறைவேற்றுக் குழு

1)  அஷ்-ஷைக் எம்.ஐ.எம் றிஸ்வி                                                                    கௌரவ தலைவர்

2)  அஷ்-ஷைக் ஏ.சீ.எம் அகார் முஹம்மத்                                                கௌரவ பிரதித் தலைவர்

3)  அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.ஏ முபாறக்                                                                கௌரவ செயலாளர்

4)  அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் கலீல்                                                                        கௌரவ பொருளாளர்

5)  அஷ்-ஷைக் எம்.ஜே அப்துல் காலிக்                                                        கௌரவ உப தலைவர்

6)  அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம் யூசுப்                                                                    கௌரவ உப தலைவர்

7)  அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் றிழா                                                                        கௌரவ உப தலைவர்

8)  அஷ்-ஷைக் எஸ.எச் ஆதம்பாவா                                                             கௌரவ உப தலைவர்   

9)  அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் ஹாஷிம்                                                               கௌரவ உப தலைவர்

10) அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம் தாஸிம்                                                            கௌரவ உப செயலாளர்

11) அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.எம் முர்ஷித்                                                            கௌரவ உப செயலாளர்

12) அஷ்-ஷைக் எம்.கே அப்துர் றஹ்மான்                                                 கௌரவ உப பொருளாளர்

13) அஷ்-ஷைக் எச் உமறுத்தீன்                                                                       கௌரவ உறுப்பினர்

14) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எல் நவ்பர்;                                                                       கௌரவ உறுப்பினர்

15) அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம் இல்யாஸ்;                                                         கௌரவ உறுப்பினர்

16) அஷ்-ஷைக் எம்.எப்.எம் பாஸில்                                                               கௌரவ உறுப்பினர்

17) அஷ்-ஷைக் கே.எம் அப்துல் முக்ஸித்;                                                  கௌரவ உறுப்பினர்

18) அஷ்-ஷைக் எஸ்.ஏ.எம் ஜஃபர்                                                                    கௌரவ உறுப்பினர்

19) அஷ்-ஷைக் அர்கம் நூறமித்                                                                      கௌரவ உறுப்பினர்

20) அஷ்-ஷைக் அப்துல்லாஹ் மஹ்மூத்                                                    கௌரவ உறுப்பினர்

21) அஷ்-ஷைக் ஏ.ஸி.எம் பாழில்;                                                                   கௌரவ உறுப்பினர்

22) அஷ்-ஷைக் ஏ.பி.எம். அலியார்;                                                               கௌரவ உறுப்பினர் 

23) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எம்.எம் ஜுனைத்                                                        கௌரவ உறுப்பினர்

24) அஷ்-ஷைக் எஸ்.ஏ.பி.ஏ.எஸ் சுப்யான்                                                 கௌரவ உறுப்பினர்

25) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச் சறூக்                                                                        கௌரவ உறுப்பினர்

26) அஷ்-ஷைக் அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர் நஸார்                                              கௌரவ உறுப்பினர்

27) அஷ்-ஷைக் எம்.ஜ.எம். ஸ{ஹைப்                                                        கௌரவ உறுப்பினர்

28) அஷ்-ஷைக் ஜே. அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜி                                            கௌரவ உறுப்பினர்

29) அஷ்-ஷைக் ஏ.எம்.எம். அனஸ்                                                                கௌரவ உறுப்பினர்

30) அஷ்-ஷைக் எம்.எம். ஹஸன் பரீத்                                                       கௌரவ உறுப்பினர்

31) அஷ்-ஷைக் ஜே.எம் அஸ்ரப்                                                                     கௌரவ உறுப்பினர்

32) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச்.எம் இஸ்மாஈல் ஸலபி                                     கௌரவ உறுப்பினர்

33) அஷ்-ஷைக் எம்.எம். அப்துல் கரீம்                                                       கௌரவ உறுப்பினர்