மஸ்ஜித் மின்சக்தியால் (இமாம், முஅல்லிம், சேவையாளர்கள்) தவிர்ந்த ஏனையவர்கள் கைத்தொலைபேசிகளுக்கு மின்றேற்றுவது கூடுமா?

மஸ்ஜிதின் மின் சக்தியைப் பயன்படுத்திப் பொதுமக்கள் தொலைபேசிகளுக்கு மின் ஏற்றுவது, மஸ்ஜித்களைப் பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர்களது அனுமதியைப்பொருத்து வித்தியாசப்படும். ஏனெனில், மஸ்ஜித்களைப் பரிபாலனம் செய்வதற்கான செலவுகளுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு ஊர் மக்களினால் அவர்களே பொறுப்பாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மஸ்ஜித் நிர்வாகிகள், மஸ்ஜிதில் தொலைபேசிகளை மின்னேற்றுவது கூடாது என்று கூறியிருந்தால், அல்லது அது சம்பந்தமாக ஏதாவது அறிவித்தல்கள் மஸ்ஜிதில் தொங்கவிடப்பட்டிருந்தால், மஸ்ஜிதின் மின்சாரத்தைப் பாவிப்பதற்கு அனுமதியில்லை.
அவ்வாறு, மஸ்ஜிதின் மின்சாரத்தைத் தொலைபேசிக்கு மின்னேற்றுவதற்காக மஸ்ஜித் நிர்வாகிகள் அனுமதியளித்தால் பயன்படுத்தலாம். என்றாலும், மஸ்ஜிதில் மின்னேற்றுவதற்காக நியாயமான ஒரு தொகையை மஸ்ஜிதின் செலவுகளுக்காக உள்ள உண்டியலில் வைத்துவிடுவது நல்லது.