பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(21 votes)
ஒத்தி முறை மார்க்கத்தில் எவ்விதத்திலும் அனுமதியில்லை. சொத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வாடகைக்குக் கொடுத்து அக்காலத்திற்குரிய வாடகைப் பணத்தை மொத்தமாகவோ அல்லது மாதாந்தமோ பெற்றுக்கொள்வதே அனுமதிக்கப்பட்ட முறையாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(1 Vote)