அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் புத்தளம் மாவட்டக் கிளையின் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகத்தெரிவு 2019-12-01ஆம் திகதி புத்தளம் ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்றது.

தெரிவு செய்யப்பட்ட பதிய நிருவாக உறுப்பினர்கள்

 

1) தலைவர்

அஷ்-ஷேக் அப்துள்ளாஹ்

2) செயலாளர்

அஷ்-ஷேக் அப்துர்ரஷீத்

3) பொருளாளர்

அஷ்-ஷேக் பைஸல் முனீர்

4) உப தலைவர்கள்

1- அஷ்-ஷேக் தமீம்

2- அஷ்-ஷேக் சியாம்

5) உப செயலாளர்

அஷ்-ஷேக் மிஹ்ழார்

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் புத்தளம் மாவட்டம் புத்தளம் கிளையின் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகத்தெரிவு 2019-12-01ஆம் திகதி புத்தளம் ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்றது.

 

தெரிவு செய்யப்பட்ட பதிய நிருவாக உறுப்பினர்கள்

1) தலைவர்

அஷ்-ஷேக் ரியாஸ்

2) செயலாளர்

அஷ்-ஷேக் பைஸுர்ரஹ்மான்

3) பொருளாளர்

அஷ்-ஷேக் முஹ்ஸின்

4) உப தலைவர்கள்

1- அஷ்-ஷேக் அப்துல் கஹ்ஹார்

2- அஷ்-ஷேக் மின்ஹாஜ்

5) உப செயலாளர்

அஷ்-ஷேக் அப்துல் ஹமீத்

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

12.11.2018ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் ஒத்துழைப்பிற்கும் ஒருங்கிணைப்பிற்குமான குழு மற்றும் பிரச்சாரக் குழுவின் தேசிய மட்டத்திலான வலையமைப்புத் திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல்  ஒன்று  அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் புத்தளம்  மாவட்டக் கிளையின் ஏற்பாட்டில் புத்தளம் பெரிய ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில்  இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா