සිකුරාදා, පෙබරවාරි 22 2019
 • ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වැනි නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සම්මේලනය දැනුම් දෙන සුබපැතුම් පණිවිඩය

  ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වැනි නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සම්මේලනය දැනුම් දෙන සුබපැතුම් පණිවිඩය

 • ACJU HILAAL APP

  ACJU HILAAL APP

 • 	
ACJU Hilal Calendar

  ACJU Hilal Calendar

 • 1
 • 2
 • 3
 1. නවතම ෆත්වා
 2. ෆත්වා විමසන්න

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 26, 2017 798

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

One who had committed Zina with a Woman …

පෙබ 20, 2017 804

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad (SalallahuAla...

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 20, 2017 866

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

Religious ruling concerning the attire o…

පෙබ 20, 2017 757

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His final Messenger, Muh...

මක්තබ්

නවතම ඉස්ලාමීය ආර්ථික සහ මූල්ය