නිතර අසන ප්රශ්න - ACJU නිති අසන පැණ

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ සංගමය 1924 වන වසරේදී පිහිටුවනු ලදී.

 • ෆත්වා ඇමතුම් - 0117490420
 • ෆත්වා විද්‍යුත් තැපැල් [email protected]
 • ෆත්වා අංශය - අංක 281, ජයන්ත වීරසේකර මාවත, කොළඹ 10.

ACJU කාර්යාලය සතියේ දිනවල පෙරවරු 9.00 සිට සවස 5.00 දක්වා විවෘතව ඇත. සති අන්තය සහ වෙළඳ නිවාඩු දින වසා ඇත.

 • ඉස්ලාම් දහම සුරැකීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • මුස්ලිම් ප්‍රජාව අතර සමගිය නගා සිටුවීම. විශේෂයෙන් ඉස්ලාමීය වියතුන් අතර ශක්තිමත් බැ‍දියාවක් ගොඩනැගීම.
 • ඉස්ලාමය හා ඉස්ලාමයේ මූලික ඉගැන්වීම් පිළිබද ඉගැනුමට මුස්ලිම් හා මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා වලින් ප්‍රකාශන පොත්, කාලෝචිත පත්‍රිකා සහ සඟරා නිකුත් කිරීම. තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා පුස්තකාල පිහිටු වීම.
 • මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආර්ථික, සමාජ, සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍ර තුළ සුභ සාධනය හා ආරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • අරාබි භාෂාව සහ ඉස්ලාම් දහම ඉගෙනුම සදහා දිරි ගැන්වීම.
 • ජනයා තුළ වාර්ගික සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • රටේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ACJU ශාඛාවන් පිහිටුවීම.
 • අරමුණ හා ඉලක්කය හඹා යාමට අප සංවිධානයට කළ හැකි සියලු ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට මග පෙන්වීම.

දිස්ත්‍රික් ශාඛා 24 ක් හා ප්‍රාදේශීය ශාඛා 119 ක් ඇත.

 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, එම්.එච්.එම්. සම්සුඩීන් ආලිම් (අල් බාකවී)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, එච්.එල්. අබ්දුල් හමීඩ් (අල් බහ්ජී - හිටපු විදුහල්පති - බහ්ජතුල් ඉබ්රාහීමියියා අරාබි විද්‍යාලය, ගාල්ල)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, හිබතුල් කරීම් (අල් බාකවී)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, මුහම්මද් උමර් (අල් බාකවී - හිටපු විදුහල්පති - අල් ගෆූරියියා අරාබි විද්‍යාලය, මහරගම)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, ඒ.එල්.එම්.ඒ. ෆලීල් (අල් බාහ්ජී - හිටපු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, වයි.එල්. හනීෆ් (අන් නද්වී - හිටපු කථිකාචාර්ය - කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය, කොළඹ)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, ඒ.එස්.එම්. සම්සුඩීන් (අල් බාකවී - හිටපු විදුහල්පති - අල් ගෆූරියියා අරාබි විද්‍යාලය, මහරගම)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, යූ.එම්. තාසිම් (අන් නද්වී - අල් අzස්හරී ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - හිටපු විදුහල්පති - ජාමියා නලීමියියා, බේරුවල)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, එම්.අයි. අබ්දුල් සමද් (අල් බහ්ජී - හිටපු විදුහල්පති - අල් හසනියියා අරාබි විද්‍යාලය, උඩුගොඩ)
 • අභාවයට පත් වූ මව්ලවි ෆාලිල්, ඕ.එල්.එම්. ඉබ්රාහීම් (අල් බහ්ජී - හිටපු විදුහල්පති - අල් දීනියියා අරාබි විද්‍යාලය, පානදුර)
 • මව්ලවි ෆාලිල්, එම්.බී. අලියාර් (විදුහල්පති - තබ්ලීග් අල් ඉස්ලාම් අරාබි විද්‍යාලය, සමන්තුරේ)
 • අෂ් ෂෙයික් එම්.එම්.ඒ. මුබාරක් (අල් ගෆූරී, අල් මදනී - හිටපු විදුහල්පති - අල් ගෆූරියියා අරාබි විද්‍යාලය, මහරගම)