ප්‍රවර්ගය

විශ්වාසය හා ඊමාන් (0 ෆත්වා )

පොදු (1 ෆත්වා )

දරුවන් හදාවඩා (0 ෆත්වා )

හලාල් සහ හරාම් (0 ෆත්වා )

වක්ෆ් සහ මස්ජිද් (0 ෆත්වා )

සහජීවනය (0 ෆත්වා )

කාන්තා කරුණු (0 ෆත්වා )

අපරාධ සහ දඬුවම් පැමිණවීම (0 ෆත්වා )

උරුමය (0 ෆත්වා )

විවාහ (2 ෆත්වා )

ව්යාපාරික සහ පොලී (0 ෆත්වා )

දික්කසාදය (0 ෆත්වා )

අකීකාහ් (0 ෆත්වා )

හජ් හා උම්රා (0 ෆත්වා )

ස z කාහ් (0 ෆත්වා )

උල්හියා (0 ෆත්වා )

රාමසාන් සහ නිරාහාරය (0 ෆත්වා )

ඊත් දෙක (0 ෆත්වා )

ජනාසා (0 ෆත්වා )

සලාහ් (0 ෆත්වා )

සමාජ සම්බන්ධතා (0 ෆත්වා )

පිරිසිදුකම(තහාරහ්) (0 ෆත්වා )

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?

666
මිනිසුනි, පොළොවේ ඇති දැයින් හලාල්, පිවිතුරු දෑ අනුභව කරන්න. (අල් බකරා:168) පිවිතුරු ආහාරය යන්නට අල් කුර් ආනය විස්තර කරන ඇතැම් අටුවාචාරීන් “ශරීරයට හා බුද්ධියට හානි පමුණුවන ආහාර යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.