නවතම ෆත්වා

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?

02-10-2019 781

මිනිසුනි, පොළොවේ ඇති දැයින් හලාල්, පිවිතුරු දෑ අනුභව කරන්න. (අල් බකරා:168) පිවිතුරු ආහාරය යන්නට අල් කුර් ආනය විස්තර කරන ඇතැම් අටුවාචාරීන් “ශරීරයට හා බුද්ධියට හානි පමුණුවන ආහාර යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.

පර්යේෂණ ෆත්වා

පූර්ණ ෆත්වා කියවන්න

Religious ruling concerning the attire of the Muslim women

28-09-2016 1717

Some scholars are of the opinion that the face and wrists could be revealed, and the rest of the body should be covered. However, in the context of the present situation, where immorality is widespread; and the fact that the face of woman is the main cause of attraction, it will be incumbent upon women to cover the whole body, including the face and the wrists.

විවාහ

පූර්ණ ෆත්වා කියවන්න

Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah

08-08-2016 1885

In this manner, the followers of the Hanafi Mathhab will not have to leave the congregation, and will be able to pray behind the same Imam. Hence, the unity and harmony amongst the Muslims of London can be maintained.

විවාහ

පූර්ණ ෆත්වා කියවන්න
  1. බොහෝ නැරඹූ
  2. බොහෝ ඡන්ද දුන්

Religious ruling concerning the attire of the Muslim women

විවාහ

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His...

20-02-2017 1717

Read more

One who had committed Zina with a Woman and subsequently got married to her Daughter. The Islamic Ruling on this case

පොදු

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad...

20-02-2017 1765

Read more

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?

පර්යේෂණ ෆත්වා

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්)...

02-10-2019 781

Read more

Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah

විවාහ

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad...

20-02-2017 1885

Read more